Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Gorljivi plin

Gorivi plin je plin, koji sagorjeva sa zrakom ili kisikom.  Uz neke iznimke, gorivi plinovi sadrže jedan ili više ugljikovodik. Gorivi plinovi, koji se  uglavnom koriste u  plamenim procesima, su acetilen, mješavine plinova sa metilacetilen-propanom, etilen, propilen, vodik, propan i zemni plin.
Ti plinovi imaju promjenjive fizikalne vrijednosti i zato ih skladištimo kao ukapljene plinove, stlačene pod tlakom ili rastopljene pod tlakom. Iz sigurnosnih razloga, potrebno je poštivati granicu eksplozivnosti i gustoću plinova, te mogućnost povrata plamena. Ključno je pridržavati se uputa za korištenje, te dobro proučiti sigurnosno tehničke listove, i pridržavati se zakonskih okvira propisanih u državama gdje se koriste.

Rad sa gorivim plinovima je vrlo opasan, pogotovo ukoliko osoba nema iskustva sa radom niti znanja o plinovima, opremi, instalacijama, rukovanju i zaštiti na radu.
Općenito su gorivi plinovi sigurni za rad, ukoliko se sa njima pravilno rukuje.