Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Lemljenje

Meko i tvrdo lemljenje 

Tajna mekoga i tvrdoga lemljenja je u tome, da su zavari mali. Što je manje dodano dodatnoga materijala, spoj je čvršći. Meko i tvrdo lemljenje poznato je već stoljećima, ali su razlike između mekoga i tvrdoga lemljenja manje poznate.

Kod lemljenja, dodatni materijali imaju niže talište od osnovnoga materijala kojega spajamo.
Mekim lemljenjem, spajaju se materijali uz dodatak dodatnog materijala koji ima talište niže od 450° C. Kod tvrdog lemljenja, dodatni materijal ima talište od 450° C do 1000° C. Kao sredstvo za spajanje se najčešće koristi plamen. Material se dodaje između tijesno priljegajućih površina. U dubinu spoja prodire uz pomoć kapilarnoga učinka. Lemljenje se upotrebljava za spajanje bakra i njegovih slitina, te aluminija i njegovih slitina.

Najčešće upotrebljavan dodatni materijal za spajanje se temelji na bazi kositra. Za lemljenje aluminija su  potrebni posebni dodatni materijali. U odnosu na tvrdo lemljenje, meko spaja spojeve slabije. Ukoliko je dodatni materijal legiran sa srebrom, tvrdoća spoja se povećava. Varenje lemljenjem je postupak spajanja kovina gdje je temperatura taljenja dodatnoga materijala viša od  450° C, ali još uvjek niža od osnovnoga materijala, kojega lemimo. dodatni materijal se ne dovodi u spoj kapilarnim učinkom, već se dovodi na mjesto spoja u šipkama ili sa žicom na kolutu. Često se koriste za popravak odljeva. Ovi postupci su vrlo jednostavni i vrlo lako se automatiziraju.
Plamen gorivoga plina i kisika se često upotrebljava za meko i tvrdo  lemljenje, jer su primjereni za ovaj postupak. Rad sa kisikom je vrlo opasan i zato je potrebno da ga izvršava osoba koja ima dovoljno iskustva i poznaje sve uvjete sigurnosti na radu.